ඉදිරි දැක්ම :

 

ජාතික හා ජාත්‍යන්තර කෙළිබිම ජයගන්නා නීරෝගීමත් හා ක්‍රියාශීලී ජනතාවක්, සංවර්ධිත පළාතක්.

 

මෙහෙවර :

උතුරු මැද පළාතේ ජනතාව නිරෝගීමත් හා ක්‍රියාශීලී කිරීම සඳහාත් ක්‍රීඩකයින් ජාතික හා ජාත්‍යන්තර ජයග්‍රහණ වෙත යොමුකිරීම සඳහාත් ක්‍රීඩා පුහුණු කටයුතු, හඳුනාගන්නා ලද ක්‍රීඩකයින්ට පහසුකම් සැලසීම, යටිතල පහසුකම් සහ ක්‍රීඩා සංස්කෘතියක් බිහි කිරීම සියලු පාර්ශවකරුවන්ගේ මනා සහභාගීත්වයෙන් හා විනිවිදභාවයෙන් යුක්තව සංවර්ධනය කිරීම.

නිවේදන